• Subscribe
  • Login
  • My Cart
083 445 1441
gail@starr.co.za

Online Basic Child Care (Zulu)

Online Basic Child Care (Zulu)

Engabe uzoshiya umntwana wakho nomnakekeli bantwana? Ungathanda ukuthi bafunde amakhono asemqoka ngokunakekela abantwana?

AbakwaVital Life Training sebefundise ngokunakekela abantwana ngaphezu kweminyaka ewu15. Sesibonile isidingo sokuthi izifundo zethu kubelula ukuthi zitholakale kubantu ngakho sibone kukuhle ukuthi kube nezifundo ezikulayini. Abafundi bazofunda ngokubuka izithombe mdlalo kanye nangokubhaliwe. Bazothunyelelwa lomsebenzi abangawenza emakhaya.

Ulimi olusetshenzisiwe isiZulu kulezizifundo, nokubhaliwe nako kanye nezithombe mdlalo nomsebenzi wokwenziwa emakhaya ubhalwe ngesiZulu.

Ukuze ube nokuthula engqondweni, bhalisa manje.

Take this Course