• Subscribe
  • Login
  • My Cart
083 445 1441
gail@starr.co.za

Baby Veggies Recipe

ENGLISH RECIPE

INGREDIENTS:

Baby gems
Patty pans
Baby mini corn
Snap peas
Baby marrows

METHOD:

Place the veggies into a steamer or into a colander over a pot of simmering water and place the pot lid on. Don’t forget to season your veggies with a little salt.  Cook for 8-10 minutes or until the veggies are just tender. DO NOT OVERCOOK. As soon as the veggies are tender, drain the water and rinse the veggies under COLD water. This helps to keep the veggies nice and bright and stops them from loosing their colour. Serve Immediately.

NOTES

You can use a variety of veggies but just remember to keep them all the same size so that they cook evenly.

SHOPPING LIST:

Gem Squash
Patti Pans
Baby Corn
Sugar Snap Peas
Baby Marrows

ZULU RECIPE

INGREDIENTS

Baby gems
Patty pans
Baby mini corn
Snap peas
Baby marrows

INDLELA YOKWENZA

Faka amaveji akho kwiSteamer noma esefweni sebhodwe uthele amanzi amancane bese uyavala ungakhohlwa ukuthela usawoti kumaveji akho. Uwapheke imizuzu engu 8 kuya kwewu 10 ungawapheki isikhathi eside. Uma amaveji eselungile ungawacwenga bese uthela amanzi abandayo. Lokho kusiza ekutheni amaveji akho ahlale enombala ufanele kantifuthi angaqhubeki nokuphekeka.

ISAZISO

Ungapheka nomangabe iyiphi inhlobo yamaveji,kodwa kumele uwasike alingane ukuze avuthwe kanyekanye.